Обява

Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести “Света София” – ЕАД  – гр София – бул. Акад. Иван Гешов № 19 на основание чл. 90 от КТ и чл 68 от Закона за лечебните заведения  и заповед № 8,9,10 и 11 от 13 01 2010г на Изпълнителния директор на болницата обявява конкурс за:
• Началник клиника на ІІІ-та Клиника по неспецифични белодробни болести
• Началник клиника на  Клиника по  белодробна туберкулоза
• Началник клиника на Клиника по детска фтизиатрия
• Началник на Бронхологично отделение
• Началник на отделение за образна диагностика с кабинет по мамографии, сектор за неинвазивна диагностика на ССС, включващ ехографски кабинет с ТЕЕ и кабинет по доплерова сонография
• Главна медицинска сестра на болницата
•  Старша мед. сестра в ІІІ-та Клиника по неспецифични белодробни болести
• Старша мед. сестра в Клиника по белодробна туберкулоза
• Старша мед. сестра в Клиника по детска фтизиатрия
• Старши мед. сестри в Клиника за спешна помощ и интензивна терапия /спешно отделение и интензивно отделение/
• Старша мед. сестра в операционен блок към Клиника по гръдна хирургия

Изисквания:
Началник клиника:
Лекар – хабилитирано лице с призната специалност по профила на клиниката   Желателно е завършено обучение по здравен мениджмънд или икономика на здравеопазването
Началник отделение:
Лекар с призната   специалност по профила на отделението. Минимум 5 години професионален опит
главна медицинска сестра:
Образователно квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността „Управление на здравните грижи”. Трудов стаж минимум 2 години като старша мед. сестра или минимум 5 години като главна мед. сестра.

Старша медицинска сестра:
Образователно квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността „Управление на здравните грижи”. Трудов стаж 3 години като медицинска сестра или управленческа длъжност /старша, главна мед. сестра/ което е предимство

Документи за участие:
Началник клиника
Заявление за участие, копия от дипломи за завършено висше образование, придобита специалност и научно звание. Препис извлечение от трудова книжка.Документ за завършено обучение по здравен мениджмънд  или икономика на здравеопазването /ако има такъв/.Удостоверение за членство в БЛС.  Писмен проект на тема: „Развитие и управление на клинката, медицинска и икономическа ефективност, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност в процес на провеждаща се здравна реформа”

Началник отделение
Заявление за участие. Копия от дипломите за висше образование и придобита специалност. Препис извлечение от трудова книжка. Удостоверение за членство в БЛС.  Писмен проект на тема: „Развитие и управление на отделението, медицинска и икономическа ефективност, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност в процес на провеждаща се здравна реформа”

Главна медицинска сестра
Заявление за участие. Автобиография. Копие от диплом за завършено образователно квалификационна степен „Управление на здравните грижи”Препис извлечение от трудова книжка Удостоверение от съсловната организация, че кандидатът не е с прекъснати професионални права. Други документи за професонална квалифкация /ако има такива/. Писмен проект на тема: Управление на здравните грижи, икономическа ефективност и качество на сестринските грижи в болницата, в процес на провеждаща се здравна реформа, организация и контрол за недопускане на ВБИ ”

Старша медицинска сестра

Заявление за участие. Автобиография. Диплом по специалността „Управление здравни грижи” Препис извлечение от трудова книжка. Удостоверение от съсловната организация , че кандидатът не е с прекъснати професионални  права. Медицинско свидетелство заверено от Психодиспансер. Писмен проект на тема: „Управление и осигуряване на качествени и ефективни здравни грижи” специфични за съответната клиника в процес на провеждаща се здравна реформа.

Срочен трудов договор – 3 години за посочените в обявата  длъжности. 

Конкурсът ще се проведе:

Проверка на документите на кандидатите  за съответствието им с обявените изисквания за участие.

Защита на представения проект и събеседване

Проектът /запечатан в отделен плик/и останалите документи за участие
 запечатани в плик надписан за коя длъжност се отнася се подават в служба “Личен състав”  в 30-дневен срок от публикуване на обявата.

Допуснатите  ще бъдат уведомени писмено за датата на провеждането на конкурса
и могат да получат характеристика за длъжността.

Публикуваме тази обява на Белодробната болница “Св. София” (изпълнителен директор Любчо ПЕНЕВ, икономист и специалист по организация на труда) с допълнителното съобщение, добавено от нас: че лекарите там получават средна работна заплата 1450, а сестрите – 920 лв. Ясно е, че всичко зависи от перфектната организация на труда, която г-н Пенев доказано успешно владее и прилага в работата си.

Comments are closed.