Обява на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” №8

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2  и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД обявява конкурс за началник клиника по ушни, носни и гърлени болести  за срок от три години.

Изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да бъдат лекари, хабилитирани лица с призната медицинска специалност по профила на клиниката- ушно-носно-гърлени болести и да имат стаж по признатата специалност най-малко 5 години и квалификация по здравен мениджмънт.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по:

Представен от кандидата Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.

Кандидатите следва да представят следните документи: молба, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”- лекар, документ за хабилитация, диплома за призната медицинска специалност – „ушно-носно-гърлени болести”, документ за стаж по специалността, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите. Същите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в 3/три/ – месечен срок от публикуване на обявата.
 
Обявата е публикувана и във вестник Дневник – брой 41/01.03.2010 г.

Tags: 

Comments are closed.