УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с отлични резултати въпреки кризите

УМБАЛ „Света  Марина”-Варна приключи 2021г. с печалба и без просрочени задължения, видно от отчетите на най-голямото лечебно заведение в Североизточна България. Университетската болница премина през голямо предизвикателство, като пое най-голямата тежест на COVID-19 кризата в страната, поради необходимостта от достъпно, своевременно и качествено лечение на инфекциозни заболявания.

От началото на пандемията на първа линия работи  мултидисциплинарен екип, който води ежедневната борба с коварното заболяване. В периода 01.01.2021г. – 31.03.2022г. са преминали 56 980 пациенти, от които 9 274 с COVID-19. В зависимост от актуалните здравни потребности на населението, в лечебното заведение бяха обособени 467 болнични легла за пациенти с Covid-19, от които 74 легла за интензивно лечение.

Бяха трансформирани 19 структури, а в пиковете на инфекцията се диагностицираха и лекуваха над 500 болни на ден. През месец август 2020г. на територията на Клиники по инфекциозни болести към УМБАЛ „Света Марина” – Варна беше създаден и Координационен център, обслужващ населението от региона и страната. За обезпечаване на лечебно-диагностичната дейност през пиковете на пандемията от други структурни звена на лечебното заведение в борбата с инфекцията се включиха над 840 лекари, медицински сестри, санитари и друг персонал.

Създадената перфектна организация позволи успоредно с лечението на пациенти с COVID-19, болницата да продължи да оказва спешна медицинска помощ и на нуждаещи се със заболявания по профилите на разкритите клинични структури. Преминалите пациенти през спешните отделения за този период са над 47 600.

Варненската университетска болница е втората по големина в Република България. В нея към 31.03.2022г. работят 1 994 служители – 30 професори, 60 доценти, 39 главни асистенти, 167 асистенти, 675 специалисти по здравни грижи, 376 санитари и 424 друг персонал, като непрекъснато се инвестира в кариерното им развитие. Благодарение на стриктно спазваните противоепидемични мерки се ограничи разпространението на инфекцията сред персонала.

Успоредно с предизвикателствата на кризата продължи изпълнението на мащабната инвестиционна програма, като основно се реконструираха и оборудваха клиниките по ревматология, неинвазивна кардиология, ушно-носно-гърлени болести, лицево-челюстна хирургия, диализа, нуклеарна медицина и метаболитна терапия, референтна вирусологична лаборатория, кислородна инсталация, инсталирани бяха най-модерните компютърен томограф и ПЕТ-скенер в България.

През 2021г. стойността на изплатените трудови възнаграждения възлиза на 61 614 084.92 лв. брутно, а платените осигуровки, данъци и такси към бюджета възлизат на 22 823 897,68 лв. Средната брутна заплата за 2021г. е 2 844,19 лв., а към 28.02.2022г. е 2 428.60 лв., като заплатите се изплащат регулярно.  Болницата е основна база на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

Паралелно с лечението на пациенти по време на пандемията, успешно се провеждаше учебният процес на студентите както в електронна среда, така и присъствено, благодарение на напълно изградената дигитална инфраструктура. Отличните възможности за лечение и обучение, които лечебното заведение предлага, увеличиха потенциала на МУ-Варна. Вследствие на това над 6 500 студенти, от които над 1 500 чужденци от 49 държави в света, избират да учат медицински специалности във Варна. В болницата се обучават и приблизително 150 специализанти от всички специалности.

Tags: ,

Comments are closed.