Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“

Сред основните приоритети на Министерството на здравеопазването е въвеждането на спешна медицинска помощ по въздух. За целта Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“. Лекарите и медицинските сестри, преминали обучението, ще бъдат включени в дежурства в базите летище „Враждебна“ – София и летище „Долна Митрополия“ – гр. Долна Митрополия.

Обученията ще се извършват в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия – гр. София.

Изисквания към кандидатите: # Лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“ или „Анестезиология и интензивно лечение“; # Лекари с придобита специалност „Спешна медицина“ и стаж по специалността минимум 5 години; # Лекари-специализанти IV курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“; # Медицински сестри – с опит минимум 3 години в структура по реанимация и интензивно лечение; # Владеене на английски език.

Кандидатите следва да представят: # Копие на документ за придобита специалност; # За специализантите – документ, удостоверяващ, че кандидатът е специализант по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“; # Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (ако е приложимо); # Копие на документ, удостоверяващ ниво на владеене на английски език; # Професионална автобиография.

Подаване на документи: Кандидатите могат да подават документи в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. „Света Неделя“ 5) или на електронен адрес: Bbotev@mh.government.bg. Срокът за подаване на документи е до 21.04.2023 г., вкл.

Одобрените по документи кандидати ще преминат медицински преглед и тест за физическа годност в Катедрата по авиационна медицина на Военномедицинска академия. След одобрение ще могат да се включат в обучителния курс за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. Продължителността на обученията ще бъде 15 дни, като се очаква същите да започнат в началото на м. май.

Tags: 

Comments are closed.