Предстоящо: Носител на наградата “проф. К. Чилов”

Доц. д-р Димитър Иванов Вучев, д.м. , специалност медицинска паразитология, Катедра Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – Пловдив е тазгодишния носител на наградата “проф. К. Чилов” от Пловдив.

Роден е през 1942 г. в гр. Пазарджик, където завършва средно образование – 1960 г. Придобива висше медицинско образование през 1968 г. във ВМИ – София. Работи като ординатор-терапевт във Вътрешно отделение на Окръжна болница Пазарджик и участъков лекар в с. Сестримо и Каскада Белмекен-Сестримо (1968-1973).

Постъпва с конкурс за асистент по медицинска паразитология в МА – София през 1973 г. – Катедра по епидемиология и паразитология, НЗЦПБ. Специализира тропическа медицина в Кайро – Египет, 1976/77 г. Командирован е по негово желание в Ангола и е главен лекар на медицински екип – 1978/80 г. Придобива специалност по медицинска паразитология в МА – МЗ, София – 1981 г.

Защитена научна степен к.м.н. (д.м.), 1984 r. Дисертация на тема: „Проучвания върху анкилостомидозите и възможностите за местното им разпространение в България”.

Командирован във Виетнам за оказване на помощ в борбата с паразитозите (май/юни, 1985 г.).

Ръководител на Клиника по паразитни и тропически болести – НЦЗПБ (в ИСУЛ) (1990/92 г.). Главен асистент в Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, МУ – София 1993/95. Зав. Национален консултативен кабинет по паразитни и тропически болести – НЦЗПБ, 1996/2005.

Хабилитация в доцент към МУ – Пловдив, 2006 г., Катедра инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина.

Научни направления на работа: клиника и патогенеза, експериментална и клинична химиотерапия, профилактика и диспансеризация на местни и тропически паразитози. Географско разпространение на паразитните болести.

Научна активност: публикации в научни списания и сборници у нас и в чужбина – над 200. Участия в авторски колективи на учебници за студенти, лекари по СДО (едно е самостоятелно издание), ръководства, монографии (една е издадена в чужбина). Има 120 участия в национални и чуждестранни научни форуми. Участия в научни проекти. Съавтор е в изобретение: „Противопаразитно средство”, регистров №80565, авторско свидетелство №44230, 1988 г. (ИНРА). Има регистрирани в НЦЗПБ – МЗ 25 научно-практически внедрявания по диагностика, терапия и профилактика на паразитозите.

Tags: , , ,

Comments are closed.