Обява: УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

Унуверситетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8
На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2  и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД обявява конкурс за началник клиника по медицинска онкология за срок от три години. 

Изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да бъдат лекари, хабилитирани лица  с призната медицинска специалност по профила на клиниката– „медицинска онкология”, да имат стаж по признатата специалност най-малко 5 години и квалификация по здравен мениджмънт.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по представен от кандидата Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.

Кандидатите следва да представят следните документи: молба, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”- лекар, документ за хабилитация, диплома за призната медицинска специалност – „медицинска онкология”, документ за стаж по признатата специалност, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите. Същите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в 3/три/ месечен срок от публикуване на обявата.
 
Обявата е публикувана във в. Дневник, бр. 134/15.07.2010 г.

Tags: 

Comments are closed.