Обява на „ЗДРАВЕ“ ЕАД

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от КТ и чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ
Специализирана болница за рехабилитация “ЗДРАВЕ” ЕАД
Обявява конкурс чрез събеседване за следните длъжности:
1.Директор медицински дейности – 1 длъжност. Изисквания за длъжността: лекар с призната медицинска специалност. Тема за събеседване: “Роля и място на директора по медицинските дейности в управлението на болницата – методи, средства и влияние върху цялостната дейност”.
2.Началници на отделения: кардиологично – 1 длъжност; неврологично – 2 длъжности; вътрешно – 2 длъжности; физикална терапия и рехабилитация – 1 длъжност.
Изисквания за длъжността: лекар с призната медицинска специалност по профила на отделението.
 Тема за събеседване: “Роля и място на началника на отделението в управлението на болницата – методи, средства и влияние върху цялостната дейност”.
3.Главна медицинска сестра – 1 длъжност.

Изисквания за длъжността: образователно-квалификационна степен “бакалавър” по здравни грижи или административен и здравен мениджмънт и три години трудов стаж по специалността.

Тема за събеседване: “Роля и място на главната медицинска сестра в управлението на болницата – методи, средства и влияния върху цялостната дейност”.

Необходими документи за участие: заявление, автобиография, диплома за образование и специалност.

Документите се подават в СБР “Здраве” ЕАД – гр. Банкя, ул. “Г. С. Раковски” 15, при специалист “УЧР” от 8 до 16,30 ч., всеки работен ден в срок до 15 август. длъжностните характеристики са на разположение на кандидатите. Телефони: 02/9977037; 0893 413 536.

Tags: 

Comments are closed.