Клиничната лаборатория – консултант на лекарите

В Боровец бе проведена VI Национална конференция по клинична лаборатория. Както подчерта председателят на Българското дружество по клинична лаборатория проф. Камен Цачев, “Тази конференция ни даде възможност да продължим диалога по проблемите на акредитацията, осигуряване качеството на лабораторните изследвания, НРД и пр., защото през следващите 10-20 години се очакват големи промени в лабораторната медицина – персонализиране на изследванията, предсказващи тестове, лични бази данни, все по-голяма употреба на компютризирани и роботизирани системи, виртуални лаборатории и пр. – проблеми, които обстойно разгледахме по време на конференцията.”

Действително, научната и организационната програма бяха наситени. Темата “Уринни изследвания – рутинна практика и някои нерешени проблеми”, изнесена от д-р М. Шишенков, бе съсредоточена не само върху основните уринни показатели, въведени в медицинската практика преди повече от век, но и върху възможностите за най-ранно разпознаване на остри и хронични нефропатии с оглед своевременното им лечение. М. Генова и К. Цачев подчертаха значението на изследването на гликирания хемоглобин, при чиито стойности от 5% няма диабет, но ако те са от 5,7 до 6,4% – това вече означава индикация за предиабет, а между 6,5 и 6,9% – висока вероятност от наличие на диабет. Г. Симеонов от фирма “Марвена” обърна внимание върху лабораторната информационна система – набор от апаратни и програмни средства, исигуряващи автоматизация на процесите нпо анализ и контрол на параметри. Тази система въвежда единна електронна регистрация на пациентите, управлява дейностите в клиничната лаборатория и микробиология, събира резултатите от лабораторния анализ, упражнява мениджърски анализ, води и управлява документацията.

Доайенът на българската клинична лаборатория проф. Тодор Шипков изнесе интересна лекция върху преданалитичния стадий, като го охарактеризира като “голямото предизвикателство”. Не по-малко интересни бяха темите на И. Паскалева – “Нови орални антикоагуланти и лабораторен контрол”, и на известната наша имуноложка доц. Д. Попова – “Мястото на клиничната лаборатория в диагностиката на имунните дефицити”.

Очакваме потвърждение на нашето предложение до Дружеството по клинична лаборатория: догодина, през м. май, заедно да организираме поредните, вече XIV “Чилови дни”, с 2 основни теми: “Туморните маркери” и “Значението на микроелементите”.

Това ще бъде още едно утвърждаване на лекарите по клинична лаборатория като едни от най-важните консултанти на клиницистите.

Tags: , ,

Comments are closed.