Качеството на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали

Библиография

Доц. Жени Стайкова

“Качеството на околната среда и здравен риск в района на гр. Кърджали”

Монографията на доц. Жена Стайкова, вече утвърден здравен мениджър (единственият у нас директор, при това – сполучлив – едновременно на РЦЗ и РИОКОЗ – Кърджали) не случайно е издадена от авторитетното Университетско издателство “Св. Климент Охридски). Тази книга прави задълбочен и последователен анализ на компонентите на околната среда и биологичните им ефекти. Трудът й е дело на дългогодишни проучвания и изследвания на качеството на околната среда в района на Кърджали чрез идентифициране на замърсяването на атмосферния въздух, водите, почвите и храните, и има неоценимо значение за опазване здравето на местните хора.

Трудът е първи по рода си от методологична и научно-приложна гледна точка в системата на българското здравеопазване. Той поднася в достъпен вид терминологията, подходите и съвременния инструментариум от методи за анализ на околната среда и оценка на здравния риск.

Монографията на доц. Жени Стайкова попълва определена ниша в сравнително небогатия обем на литературата по опазване и контрол на общественото здраве.

Книгата, както твърди рецензентът й – доц. Александър Спасов, един от стълбовете на комуналната хигиена у нас, трябва да намери място в библиотеката на студенти и професионалисти по здравен мениджмънт и опазване на общественото здраве.

Tags: , , ,

Comments are closed.