Обява

“Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД
 Гр. Бухово, ул. “Стефан и Велко” 2; тел. 994-23-16; 994-23-20; факс 994-24-16; e-mail: sbdplr-buhovo@abv.bg

На основание чл. 68, ал. 6 от ЗЛЗ и чл. 91 от КТ
  обявява конкурс:
 I. Началник – Физиотерапевтично-рехабилитационно отделение.
Необходими документи за длъжността: заявление за допускане до конкурс; нотариално заверено копие за завършено висше медицинско образование; документ за специалност – нотариално заверен; автобиография; свидетелство за съдимост – оригинал; удостоверение за трудов стаж (над 5 години по специалността). 2. Начин за провеждане на конкурса: по документи и събеседване на тема: “Устройство, дейност и вътрешен ред на отделението. Медицинска икономическа ефективност на дейността на отделението.”

Tрудовият договор ще бъде сключен за период 3 (три) години на спечелилия конкурса на основание чл. 68, ал. 6 от ЗЛЗ.

Cрок за подаване на документите в “Личен състав” – 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.

II.Главна медицинска сестра.

Необходими документи: заявление за допускане до конкурс; нотариално заверено копиа за завършено висше образование със степен “Бакалавър”; автобиография; свидетелство за съдимост – оригинал; удостоверение за трудов стаж (над 5 години по специалността).

Начин за провеждане на конкурса: по документи и събеседване на тема “Управление и организация на здравни грижи и менвиджмънт в сестринските грижи в болницата”.

Трудовият договор ще бъде сключен за период 3 (три) години на спечелилия конкурса на основание чл. 68, ал. 6 от ЗЛЗ.

Срок за подаване на документите в “Личен състав” – 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.
За справки: 994-23-20 и 994-23-16.

Comments are closed.