Обява на Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” – София АД

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68 ал 7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжностите:

1. Началник Клиника по анестезиология и интензивно лечение;
2. Началник Отделение по Педиатрия.
  I. Изисквания към кандидатите по т. 1:
1. Хабилитирани лица, с висше медицинско образование и призната специалност по профила на клиниката. 2. Кандидатите да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 3. Кандидатите да притежават свидетелство за професионална квалификация по “Здравен мениджмънт”.
II. Изисквания към кандидатите по т. 2: 1. Лица с висше медицинско образование и призната специалност по “Педиатрия”. 2. Кандидатите да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 3. Трудов стаж – не по-малко от 5 години след придобиване на специалност.
III. Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания. 2. Защита и събеседване по проект: “Медицинска и икономическа ефективност на клиниката/отделението/клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение в клиниката/отделението. Организация и ръководство на учебния процес при медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката/отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния прочес за подобряване на качеството.”
IV. Кандидатите да представят следните документи: проект; заявление за участие; професионална автобиография; ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, хабилитация, свидетелства, сертификати; препис-извлечение от трудова книжка; трудова характеристика; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство – заверено от психодиспансер; списък на публикациите – за кандидатите по т. 1; удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”, в 30-дневен срок от публикуване на обявата във в. “Форум медикус”.

Тел. за връзка – 9759-121.
Гр. София, ул. “Димитър Моллов” № 1

Tags: 

Comments are closed.