Още една обява на Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” – София АД

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжността:

1. Началник Родилно отделение. 2. Началник Гинекологично отделение. 3. Началник Неонатологично отделение. 4. Началник Спешно отделение. 5. Началник Отделение “Клинична лаборатория”. 6. Началник Отделение за централно снабдяване със стерилни материали (ЦСБ).
I.Изисквания към кандидатите: 1. Лица с висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението; По т. 1 и 2 – Акушерство и гинекология; По т. 3 – Неонатология; По т. 4 – Спешна медицина, Анестезиология и интензивно лечение; Хирургия, Вътрешни болести, Нервни болести, Кардиология; По т. 5 – Клинична лаборатория; По т. 6 – Хирургия или Вътрешни болести.  
2. Кандидатите да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

II. Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания; 2. Защита и събеседване по проект “Медицинска и икономическа ефективност на отделението/клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение в отделението. Устройство, дейност и вътрешен ред на отделението. Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството.”
 III. Кандидатите да представят следните документи: проект; заявление за участие; професионална автобиография; ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, свидетелства, сертификати; препис-извлечение от трудова книжка; трудова характеристика; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство – заверено от психодиспансер; удостоверение за членство в Български лекарски съюз.
 Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.
 Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.
 Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”, в 30-дневен срок от публикуване на обявата във в. “Форум медикус”.
 Тел. за връзка – 9759-121.
 Гр. София, ул. “Димитър Моллов” № 1.

Tags: 

Comments are closed.