Обява от Кърджали

МБАЛ “Д-р Ат. Дафовски” АД – Кърджали
            на основание чл. 90 и чл. 91 и във връзка с чл. 68 от ЗЛЗ
              обявява конкурс за следните длъжности:

# Началник на Първо вътрешно отделение – тастроентерология; # Началник на Второ вътрешно отделение – ендокринология; # Началник на Трето вътрешно отделение – кардиология и ревматология; # Началник на Хирургично отделение; # Началник на ОАИЛ; # Началник на Отделение по травматология и ортопедия; # Началник на Пневмофтизиатрично отделение; # Началник на Акушеро-гинекологично отделение; # Началник на Неонатологично отделение; # Началник на Детско отделение; # Началник на Инфекциозно отделение; # Началник на Кожно-венерологично отделение; # Началник на Очно отделение; # Началник на УНГ-отделение; # Началник на Отделение по хемодиализа; # Началник на Образна диагностика; # Началник на Отделение за физикална и рехабилитационна медицина; # Началник на Клинична патология; # Началник на Съдебна медицина; # Началник на ОТХ; # Началник на Спешно отделение; # Главна медицинска сестра.

Изисквания към кандидатите: # За началници на отделение: висше медицинско образование и придобита специалност по профила на отделението; # За главна медицинска сестра: образователна квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”.

Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване по предварително изготвен проект.

Теми на проектите: # За началници на отделения – “Развитие и управление на болничното отделение в условия на ограничени ресурси, медицинска и икономическа ефективност на дейността, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност”. # За главна медицинска сестра – “Повишаване на качеството и ефективността на здравните грижи в лечебното заведение в условия на ограничени ресурси”.

Начин на провеждане на конкурса: # Разглеждане на писмения проект по съответното тема. # Събеседване по темата и виждания на кандидата относно изискванията на длъжността за работа в екип. Медицински стандарт. Закон за здравето. Закон за лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването. 

Класирането на кандидатите става след събеседването като средностатистично на оценките, дадени от членовете на комисията. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

Необходими документи: заявление за участие в конкурса; автобиография (за външни кандидати); медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер (за външни кандидати); удостоверение за членство в БЛС (БАПЗГ); препис-извлечение от трудова книжка (за външни кандидати); свидетелство за съдимост; нотариално заверени копия от диплома за висше образование и диплома за специалност; писмен проект по посочената тема, представен в 5 екземпляра.

Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в “Личен състав” на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуването на обявата във в. “Форум медикус”.
Телефон за контакти: 0361/6-82-49.

Comments are closed.