Конкурс за началник

“Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД
Гр. Бухово, ул. “Стефан и Велко” № 2, тел. 994-23-20; факс 994-23-16; e-mail: www.sbdplr_buhovo@abv.bg
 на основание чл. 68, ал. 6 от ЗЛЗ и чл. 91 от КТ
         обявява конкурс за:

# Началник Първо терапевтично отделение; # Старша медицинска сестра – Първо терапевтично отделение; # Старша медицинска сестра – Второ терапевтично отделение.

Необходими документи за длъжността “Началник отделение”: заявление за допускане до конкурс; нотариално заверено копие за завършено висше образование; документ за специалност – нотариално заверен; автобиография; свидетелство за съдимост – оригинал; удостоверение за трудов стаж (над 5 години по специалността).

Необходими документи за длъжността “Старша медицинска сестра”: заявление за допускане до конкурс; нотариално заверено копиа за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Специалист” с полувисше медицинско образование; документ за специалност – нотариално заверен; автобиография; свидетелство за съдимост – оригинал; удостоверение за трудов стаж (над 5 години по специалността); компютърна грамотност.

Начин на провеждане на конкурса: по документи и събеседване на теми: За “Началник отделение” – “Устройство, дейност и вътрешен ред на отделението. Медицинска икономическа ефективност на дейността на отделението.” За “Старша медицинска сестра на отделение” – “Организация на здравните грижи в съответното отделение. Икономически и медицински показатели.”

Трудовите договори ще бъдат сключени за период от 3 (три) години на спечелилите конкурса на основание чл. 68, ал. 6 от ЗЛЗ.

Срок за подаване на документите в “Личен състав” – 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.
За справки: 994-23-20 и 994-23.16.

Comments are closed.