Конкурс на МБАЛ – София

“Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД  в изпълнение на решение на Съвета на директорите , на основание чл.91 от Кодекса на труда обявява конкурс при следните условия:

І. Конкурсна длъжност:

Старша медицинска сестра /акушерка/ в “Пета МБАЛ София” ЕАД в  отделение :
1.Обща и ендоскопска хирургия – Първо ХО
2.Гинекологична клиника
3.Неврологично отделение със съдов сектор
4.Детска клиника
5.Ендокринологично отделение
6.Патологоанатомия
7.ОАИЛ
8.Клинична лаборатория
9.Образна диагностика
10.ОФТР
11.Гастроентерологично отделение
12.Пулмологично отделение
13.Вътрешно отделение
14.Кожно отделение
15.Урологично отделение
16.Очно отделение
17. Обща и ендоскопска хирургия – Второ ХО

Място на работа: Пета МБАЛ-ЕАД,София бул.”Столетов “№ 67 А

Характер на работата: Съгласно Закона за здравето;ЗЛЗ;Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина

Вид на договора – срочен за три години

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър/Бакалавър по Управление на здравни грижи”
2. Три години трудов стаж  в лечебно заведение за болнична помощ.
3. Допълнителна следдипломна квалификация – В съответната медицинска област и в областта на  здравния мениджъмънт и здравните грижи.
4. Компютърни умения за работа в MS Office
5. Да не са осъждани за престъпления от общ характер
    
ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:
 1. Оценка на писмен проект на тема “Управление на здравните грижи в отделението за тригодишен период”.
 2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

ІV. Критерии за оценка на писмения проект и класиране на кандидатите
1. Степен на реална приложимост на разработения проект;
2. Съответствие на проекта  с нормативната уредба;
3. Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед  мястото на лечебното заведение  в системата на общинското здравеопазване.

Оценка на събеседването:
1. Обосновано представяне на целите и задачите на разработения проект.
2. Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.

Класиране на кандидатите

Класират се кандидатите,получили средно-аритметична оценка на писменния проект и от проведеното събеседване –не по –ниска от мн.добър 4.50.

V. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
2. Професионална биография.
3. Копия от дипломите за висше образование и за допълнителни квалификации.
4.Удостоверение за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудовата книжка.
5.Медицинско удостоверение за работа
6.Удостоверение от психодиспансер, че кандидата не се води на отчет.
7. Свидетелство за съдимост.
8.За външни кандидати препоръка от настоящата или последната месторабота
9. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик
 
Срок и място за подаване на документите: 

Документите на кандидатите да се приемат в отдел “Човешки ресурси и СДК” в срок до 26 май 2011 г.

Срок и място за провеждане на конкурса

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Изпълнителния директор комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

В 20 дневен срок от обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от отдел “Човешки ресурси и СДК” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала, осъществяващ дейността по здравните грижи, съотношението между висшия медицински персонал и полувисшия и друг медицински персонал, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.92-68-180 отдел “Човешки ресурси и СДК”

Tags: 

Comments are closed.