Проведе се първата публична защита на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор” в МУ – Варна

В Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, се проведе първата официална публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Дисертантът от МУ – Варна, д-р Павел Бочев представи успешно експозе пред научното жури и колеги от академичната общност на МУ – Варна, след което получи две положителни рецензии и три положителни становища по дисертацията си. Научен ръководител на докторанта е проф. д-р Анелия Клисарова, ректор на университета.

Това е първата публична защита в МУ – Варна, по новия Закон за развитието на академичния състав в Република България, на основание Правилника за приложение на закона и Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Варна.

Tags: , ,

Comments are closed.