Обяви: IV МБАЛ – София ЕАД

IV МБАЛ – София ЕАД

София 1606, бул. “Македония” № 38, тел. 02/952-16-76, факс 02/851-92-11, на основание чл. 90 от КТ и във връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ и Система за набиране, подбор и назначаване на персонала в IV МБАЛ

обявява конкурс за длъжностите:

# Началник на Първо вътрешно отделение;

# Началник на Второ вътрешно отделение;

# Началник на Микробиологична лаборатория;

# Началник на Отделение по образна диагностика;

# Началник на Патологоанатомично отделение.

Изисквания към кандидатите:

– Образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина”; – Призната специалност по профила на отделението/лабораторията, за която кандидатства, и втора специалност, където е необходимо. За Първо и Второ вътрешно отделение се изисква специалност по кардиология; – Трудов стаж не по-малко от 5 години след придобиване на специалност; – Да не са в пенсионна възраст.

Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. Проверка на документи. 2. Събеседване по предварителен писмен проект на тема “Управление на медицинската дейност и икономическа ефективност, качество на лечението, управление и контрол на разходите.”

Необходими документи: заявление за участие в конкурса; професионална автобиография; копия от дипломи за завършено висше образование и призната специалност по профила на отделението/лабораторията; трудова характеристика; препис-извлечение от трудовата книжка; медицинско свидетелство и медицинска справка от психодиспансер; свидетелство за съдимост; писмен проект.

Документите се приемат в сектор “ЧРД” в 30-дневен срок от публикуването на обявата във в. “Форум медикус” (28 ноември), в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.

––-

IV МБАЛ – София ЕАД

бул. “Македония” № 38

търси

Лекар-кардиолог.

Тел. за информация: 02/952-16-76.

Tags: 

Comments are closed.