Обява

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68,  ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 3 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД обявява Конкурс  за Началник на лаборатория по микробиология и вирусология, за срок от три години.

Изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да са лекари с  призната медицинска специалност по профила на лабораторията – „микробиология” и „вирусология”, да имат стаж по признатата специалност най-малко 5 години и квалификация по здравен мениджмънт.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по:
Представен от кандидата Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в лабораторията.

Кандидатите следва да представят следните документи: молба, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”- лекар, диплома за призната медицинска специалност – „микробиология” и „вирусология”, документ за стаж по специалността, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в лабораторията.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите. Същите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в 3/три/ месечен срок от публикуване на обявата.

Обявата е публикувана и във вестник „Дневник” от 23.01.2009 г. и тримесечният срок за подаване на документите тече от тази дата.

Tags: ,

Comments are closed.