Обяви: УМБАЛ “Света Анна” София АД

УМБАЛ “Св. Анна” София АД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68 ал. 7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжността Началник Очна клиника.

I. Изисквания към кандидатите:

  1. Хабилитирани лица с висше медицинско образование и призната специалност по профила на клиниката; 2. Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

II. Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания; 2. Защита и събеседване по проект: “Медицинска и икономическа ефективност на клиниката (клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение). Устройство, дейност и вътрешен ред на клиниката. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството. Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката.”

III. Кандидатите да представят следните документи: – проект; – заявление за участие; – професионална автобиография; – ксерокопие на документи за завършено медицинско образование, призната специалност, хабилитация; – препис-извлечение от трудова книжка; – трудова характеристика; – списък на публикациите; – медицинско свидетелество, заверено от психодиспансер; – удостоверение за членство в Българския лекарски съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”, в 30-дневен срок от публикуване на обявата във в. “Форум медикус”.

Тел. за връзка: 9759-121.

——–

УМБАЛ “Св. Анна” – София АД търси да назначи: Лекар-оринатор в Отдерение по Инфекциони болести.

Изисквания: Кандидатите, придобили специалност по “Инфекциозни болести” са с предимство.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография – СV, ксерокопия на диплом за висше образование и специалност, сертификати, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават в 15-дневен срок от публикуването на обявата във в. “Форум медикус”.

За справки: гр. София, ул. “Димитър Моллов” № 1. тел. 975-91-21.

====

УМБАЛ “Св. Анна” – София АД търси да назначи: Лекар-ординатор в Клиника по образна диагностика.

Изисквания: Кандидатите, придобили специалност по “Образна диагностика” и допълнителна квалификация са с предимство.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография – СV, ксерокопия на диплом за висше образование и специалност, сертификати, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават в 15-дневен срок от публикуването на обявата във в. “Форум медикус”.

За справки: гр. София, ул. “Димитър Моллов” № 1. тел. 975-91-21.

Tags: , ,

Comments are closed.