Обява на УМБАЛ “Света Анна” София АД за няколко работни места

УМБАЛ “Св. Анна” София АД, на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за следните длъжности: 1. Началник Отделение по Инфекциозни болести; 2. Началник Отделение по трансфузионна хематология; 3. Началник Отделение по хемодиализа; 4. Началник Отделение по Клинична патология 5. Началник Отделение по оториноларингология; 6. Началник Отделение Микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ.

Изисквания към кандидатите: 1. Висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват; 2. Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; 3. Трудов стаж – най-малко 5 години, след признаване на специалността по профила на отделението.

Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания; 2. Защита и събеседване по проект: “Медицинска и икономическа ефетиност на отделението, клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение. Устройство, дейност и вътрешен ред на отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството. Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в отделението.”

Кадидатите да представят следните документи: – проект; заявление за участие; – професионална автобиография; – ксерокопие на документи за завършено медицинско образование, призната специалност, сертификати; – препис-извлечение от трудова книжка; – трудова характеристка; – медицинско свдетелство – заверено то психодиспансер; – списък на публикациите, ако има такива; – удостоверение за членство в БЛС.

Документите се подават в запечатан плик, написан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”, в 30-дневен срок от публикуване на обявата във в. “Форум медикус”.

Тел. за връзка – 9759-121.

Tags: , ,

Comments are closed.