НЗОК няма да определя лекарствата, цените и техните надценки

Съгласно влезлият в сила нов закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и промените към него от 2008 г., считано от 30. януари 2009 г., НЗОК няма да определя лекарствата, цените и надценките, за които ще заплаща.

Лекарствата, нивото на заплащане на всички продукти, както и конкретната стойност, която НЗОК ще заплаща, ще се определят от Комисията по позитивен лекарствен списък към МС.

Цените и надценките се определят от Комисия по цените, която също е към МС.

Комисията по позитивен списък се състои от 11 члена, а Комисията по цени – от 13. Съгласно законовите разпоредби НЗОК има по двама представители в тези комисии.

НЗОК е предложила на министъра на здравеопазването проект за наредба, съгласно изискванията на закона, която ще определя само условията и реда за заплащане на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни от страна на НЗОК.

Tags: ,

Comments are closed.