Още конкурси на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

 

о б я в я в а

Конкурси за срок от три години за:

началник Клиника по гастроентерология, началник Клиника по хирургия, началник Клиника по ушно-носно-гърлени болести, началник Клиника по очни болести, началник Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, началник Клиника по медицинска онкология, началник Клиника по хемодиализа

Изискванията за заемане на длъжностите са кандидатите да бъдат лекари, хабилитирани лица, с призната медицинска специалност по профила на съответната клиника, да имат стаж по признатата специалност най-малко 5 години и квалификация по здравен мениджмънт.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по:

Представен от кандидата Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката. Класирането на допуснатите кандидати става след събеседването и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

Кандидатите следва да представят следните документи: молба, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”, документ за хабилитация, диплома за призната медицинска специалност по профила на клиниката, документ за стаж по специалността, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.

Длъжностните характеристики са на разположение на кандидатите, в сектор „Човешки ресурси”, при подаване на документите.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси ” на болницата в 3/три/ месечен срок от публикуване на обявата, във в. „Капитал Daily” – бр. 96/21.05.2012 г.

Tags: 

Comments are closed.