Конкурс на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

УМБАЛ “Света Анна” – София АД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за длъжностите:

Старша мед. сестра – Първо отделение към Клиника по вътрешни болести;

Старша мед. сестра – Второ отделение към Клиника по вътрешни болести;

Старша мед. сестра – Клиника по нервни болести;

Старша мед. сестра – Отделение по педиатрия;

Старша мед. сестра – Операционни зали към Клиника по хирургия;

Старша мед сестра – Клиника по кардиохирургия;

Старша мед. сестра – Операционни зали към Клиника по кардиохирургия;

Старша мед. сестра – ОИЛ към Клиника по кардиохирургия

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Образователно-квалификационна степен”бакалавър” или “магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”;

2. Трудов стаж по специалността не по-малко от 5 (пет) години);

3. За кандидатите за длъжността старша мед. сестра на ОИЛ към Клиниката по кардиохиругия – трудов стаж не по-малко от 5 години в специализирана структура за интензивно лечение.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания; 2. Защита и събеседване по проект “Управление на здравните грижи в клиника/отделение на УМБАЛ”.

По т. 2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се и представеният проект. Кандидатите, получили оценка не по-ниска от мн. добър 4,50, се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средноаритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от мн. добър 4,50.

КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: заявление за участие; професионална автобиография; ксерокопие на диплома за завършено образование; препис-извлечение от трудова книжка; трудова характеристика; свидетелство за съдимост; проект; удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Документите се подават в запечатан плик, написан за коя длъжност се кадидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” в 30-дневен срок от публикуването на обявата във в. “Форум медикус”.

Адрес за контакт: София, ул. “Димитър Моллов” № 1.

Тел. за връзка: 02/9759-325; 02/9759-121.

Comments are closed.