Съвместни инициативи по демографските и духовните въпроси

Чрез Акад. Стефан Воденичаров и акад. Дамян Дамянов

На вниманието на БАН и Сдружението за национално съхранение

1. Да проведем Конференция по демографските и духовните въпроси, като ясно заявим, че това е основният национален и държа-вен проблем; да бъдат поканени и партийни лидери за проектите им по темата;

2. Да предложим на Президента да създаде Комисия по демогра-фията (ако той не иска – тя да се обособи към БАН) с обсъждане на конкретни предложения:

# държавата да припознае демографията за основен национален проблем;

# да се дават детски надбавки само ако родителите си имуни-зират децата и ги водят на училище (вместо пари по-добре да им се дават детски храни и облекла, произведени в България);

# детските набавки да се начисляват с коефициент за образо-вание на родителите;

# таксите за образование на 2-ро и 3-то дете да бъдат чувстви-телно намалени в държавните университети;

# да се начислява и значително намаление на таксите за ток, парно и вода при семействата с 2 и 3 деца;

# при назначаване на държавни служители, при равностоен ценз, предимство да имат родителите с 2 и повече деца;

# жените, които не искат повече да раждат, да бъдат агитирани да им се слагат безплатни спирали (дори и със заплащане за съгла-сието!);

3. Да настояваме пред образователния министър да се въведе задължително обучение по здравно-духовна култура (съчетание на здравна провета плюс кратка история на религиите; ръкописът е го-тов); занятията сутрин да започват с вдигане на националното знаме и пускане на химна, както и с ведрина.

4. Да организираме отбелязване на Деня на Спасението (15 ав-густ), официализиран от МС (ДВ/28 декември 2012 г.), и 50-годиш-нината от подвига на д-р Стефан Черкезов, съвместно с Президента, МС, МО, МВР, МЗ, БЛС, ВМА, БНР, БНТ чрез:

# Пресконференция на 13 август;

# Заря на 14 август;

# 1-минутно мъчание в 12 ч. в цяла България, придружено от сирени на линейки и пожарни автомобили.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.