Призив на участниците в XVI традиционни Чилови дни

Българи и български лекари,

Днес, когато тържествено отбелязваме 115 години от рождението на чл.-кор. проф. Констатин Чилов (1898 – 1955) в рамките на XVI традиционни “Чилови дни”, и като свеждаме чела пред великото дело на този знаменит български лекар и пламенен родолюбец, с тревога отбелязваме, че:

# Хуманната медицина безвъзвратно се превръща в търговия – а там, където търговията влиза, Медицината излиза;

# В нашето здравеопазване център става не човекът, а парите, и се оформя хроничен, все по-задълбочаващ се дефицит на финанси, квалифицирани кадри, профилактика, човеколюбие и доверие;

# Малките общини и особено селата остават без лекари и ЛЗ и все повече хора не получават навременни диагностично-лечебни дей-ности и си отиват от света изоставени, в болки, без грижи и внима-ние, което е недопустимо за съвремения свят, обидно за всички нас и позорно за държавата ни.

Затова:

# Призоваваме българските държавници и политици, независи-мо от партийните им пристрастия, да приемат като приоритетна за-дача възстановяването на здравеопазването и на Хуманната Меди-цина, а

# Българските лекари

Да следват заветите на проф. Чилов, които; извлечени от живо-та и дейността му, могат да бъдат обобщени в няколко основни принципа:

“Уважавай Живота! Обичай Болния! Почитай Колегата!

Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!”

Поклон пред делото и паметта на проф. Константин Чилов!

Tags: 

Comments are closed.