Обява на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 3 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД обявява конкурс за началник клинична лаборатория за срок от три години.

Изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да бъдат лекари, с призната медицинска специалност по профила на лабораторията – “клинична лаборатория”, да имат стаж по признатата специалност най-малко 5 години и квалификация по здравен мениджмънт.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по: представен от кандидата Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в лабораторията.

Кандидатите следва да представят следните документи: молба, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”-лекар, диплома за призната медицинска специалност – “клинична лаборатория”, документ за стаж по специалността, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в лабораторията.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в 3 (три) месечен срок от публикуване на обявата.

Tags: 

Comments are closed.