Обява на УМБАЛ „Света Анна“ София АД

УМБАЛ „Света Анна“ София АД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за длъжностите:

1. Началник на Първо отделение към Клиника по хирургия;

2. Началник на Второ отделение към Клиника по хирургия.

I. Изисквания към кандидатите:

1. Висше медицинско образование и придобита специалност по хирургия. 2. Кандидатите да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

II. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания. 2. Защита и събеседване по проект: „Медицинска и икономическа ефективност на отделението (клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение в отделението). Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството.

По т. 2 комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн. добър 4,50, се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средна аритметична оценка от проекта и събеседването, не по-ниска от мн. добър 4,50.

III. Кандитатите да представят следните документи: проект; заявление за участие; професионална автобиография; ксерокопия на документи за завършено висше образование и призната специалност; свидетелства; сертификати; препис-извлечение от трудова книжка; трудова характеристика; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство – заверено от психодиспансер; списък на публикациите (ако има); удостоверение за членство в Българския лекарски съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в Сектор „Човешки ресурси“ в 30-дневен срок от публикуването на обявата във в. „Форум медикус“.

Тел. за връзка: 02/9759-121.

София, ул. „Димитър Моллов“ № 1.

Tags: 

Comments are closed.