Обява на УМБАЛ „Света Анна“ София АД

УМБАЛ “Света Анна” – София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.6 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за длъжностите:

- Старша мед.сестра – Първо отделение – КВБ;

- Старша мед.сестра – Операционни зали  – Клиника по хирургия;

- Старша мед.сестра -  Неврохирургична клиника;

- Старша мед.сестра -  Клиника по урология;

- Старша мед.сестра -  Клиника по ортопедия и травматология;

- Старша акушерка   -  Родилно отделение.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”.
  2. Трудов стаж по специалността /медицинска сестра, акушерка/ – не по-малко от 5 /пет/ години.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по  проект : “Управление на здравните грижи в клиника/отделение на УМБАЛ”.

По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн.добър  4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн.добър 4.50

 

КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

-         заявление за участие;

-         професионална автобиография;

-         ксерокопие на диплома за завършено образование;

-         препис-извлечение от трудова книжка;

-         трудова характеристика;

-         свидетелство за съдимост;

-         проект;

-         Удостоверение за членство в Българска Асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”  в 30 дневен срок от публикуване на обявата във в.”Форум медикус”.

Адрес за контакт: гр.София ул.”Димитър Моллов” № 1

Тел. за връзка  –  9759325; 9759121.

Tags: 

Comments are closed.