Конкурс на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД

„Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД

Гр. Бухово, ул. „Стефан и Велко” №2, тел.:02/994 23-20;02/ 994 23-16; e-mdil:sbdplr_buhovo@abv.bg

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

  1. Началник – Вътрешно терапевтично отделение
  2. Началник – Физиотерапевтично рехабилитационно отделение
  3. Главна медицинска сестра

 

  1. Необходими документи за длъжността Началник отделение

–          Заявление за допускане до конкурса

–          Нотариално заверено копие за завършено висше образование

–          Документ за специалност – нотариално заверен

–          Автобиография

–          Удостоверение за трудов стаж

/трудов стаж над 5 години по специалността/

  1. Необходими документи за длъжността Главна медицинска сетра

–          Заявление за допускане до конкурса

–          Нотариално заверено копие за завършено образование със степен бакалавър или магистър по специалността „Управление на здравни грижи”

–          Автобиография

–          Свидетелство за съдимост

–          Удостоверение за трудов стаж

/трудов стаж над 5 години по специалността/

  1. Начин на провеждане на конкурса.

По документи и събеседване на теми:

-Началник отделение

Тема: „Устройство, дейност и вътрешен ред на отделението. Медицинска икономическа ефективност на дейността на отделението”.

-Главна медицинска сестра

Тема: „Управление и организация на здравните грижи и мениджмънт в сестринските грижи в болницата”

Трудовите договори ще бъдат сключени за период от 3 /три/ години на спечелилите конкурса на основание чл.68, ал.7 от ЗЛЗ.

Срока на подаване на документите в „Личен състав” 30 /тридесет/ дни от датата на публикуване на обявата.

За справки: 02994 23-20 и 02/994 23-16

 

Comments are closed.