Финансират млади учени да правят нови открития

Медицинският университет в Пловдив създаде нови начини, за да мотивира младите учени да правят нови открития. Те са свързани и с тяхната реализация на пазара на труда, след като завършат висшето си медицинско образование. МУ-Пловдив цели да осигури високо качество на обучението на докторантите чрез проекта „Докторант”. В него са включени 45 докторанти по акредитирани научни специалности.

„Създаваме условия и възможности за научно-изследователска кариера на докторантите чрез изграждане на партньорство между университета, научно-изследователски и бизнес структури в областта на медицината, фармацията и общественото здраве на регионално и национално ниво”, заяви на пресконференция ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Стефан Костянев.

Екипът цели да повиши качеството на научните разработки на докторантите и развитие на научния потенциал в Медицинския университет чрез подобряване на условията за обучение и научно-изследователска работа.

„Реализацията на този проект ще даде отговор на голяма част от проблемите на докторантите в МУ – Пловдив. За представителите на целевата група се решава един от основните проблеми, свързан с недостатъчни средства за консумативи и реактиви, като закупуването им е съобразно заявените индивидуални нужди на докторантите.”, съобщи заместник ректорът на МУ-Пловдив проф. Мариана Мурджева. 

Предвидени са и средства за участие в международни научни форуми, което за голяма част от докторантите е невъзможно без институционална подкрепа.

„Целенасочената подкрепа за професионална реализация в научна кариера, заложена като една от основните дейности в проекта, ще мотивира младите хора за завършване на докторската програма и придобиване на научна специалност.”, коментира зам.-ректорът на МУ-Пловдив проф. Виктория Сарафян.

Предвидени са стипендии за докторантите, които отчасти решават проблема с ниското заплащане на редовните докторанти и отсъствието на заплащане при докторантите на самостоятелна подготовка.

Всичко това е възможно благодарение на разработения, спечелен и успешно изпълняван проект Докторант (Докторантско Обучение в МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите) с финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Tags: , , ,

Comments are closed.