МУ-Пловдив финансира 32 докторанти да правят нови открития

Медицинският университет в Пловдив създаде нови начини, за да мотивира младите учени да правят нови открития. Те са свързани и с тяхната реализация на пазара на труда, след като завършат висшето си медицинско образование. Това стана възможно благодарение на проекта „Докторант”, в който са включени 32 докторанти по акредитирани научни специалности.

„Дейностите в проекта бяха насочени към развитието на научния потенциал чрез създаване на привлекателни условия за научна кариера, професионално израстване и квалификация и специализация на докторантите. Екипът за управление е наясно, че качеството на провежданите научни изследвания зависи преди всичко от човешкия потенциал – висококвалифицирани  и мотивирани млади изследователи. Университетът залага като приоритет провеждането на ефективна политика за създаване на атрактивни условия за научна дейност, повишаване на професионалното самочувствие, и не на последно място, икономическия и социален статус на докторантите с цел привличането и задържането на млади и талантливи хора в науката”, сподели на пресконференция проф. д-р Стефан Костянев, ръководител на проекта и Ректор на МУ-Пловдив.

Друга важна цел е създаването на устойчиви партньорства между Университета и научно-изследователски и бизнес структури в областта на медицината, фармацията и общественото здраве на регионално и национално ниво. Проектът в значителна степен допринесе и за повишаване качеството на научните разработки на докторантите и развитието на академична среда в МУ –Пловдив чрез подобряване условията за обучение и научно-изследователска работа.

Проф. д-р Виктория Сарафян, зам. ректор по научно-изследователската дейност на МУ-Пловдив допълни, че в проект „Докторант“ са взели участие 32 докторанти.

„В рамките на този проект е закупена специализирана литература – общо 29 научни издания в помощ на докторските програми. Целенасочената подкрепа за професионална реализация в научна кариера, заложена като една от основните дейности в проекта,  мотивира младите хора за завършване на докторската програма и придобиване на научна специалност.”, заяви пред журналисти проф. Сарафян.

„Реализацията на този проект  даде отговор на голяма част от проблемите на докторантите в МУ – Пловдив. За представителите на целевата група се реши  един от основните проблеми, свързан с недостатъчни средства за консумативи и реактиви, като закупуването им се осъществи  съобразно заявените индивидуални нужди на докторантите”, съобщи заместник ректорът по международно сътрудничество и проектна дейност на МУ-Пловдив проф. Мариана Мурджева.

Тя уточни, че  22 докторанти от Проекта са били командировани с цел участие в международни научни форуми, на които представиха резултатите от собствените си научни  изследвания.

„Отпуснати са стипендии за докторантите, които отчасти решават проблема с ниското заплащане на редовните докторанти и отсъствието на заплащане при докторантите на самостоятелна подготовка”, допълни проф. Костянев.

„Създадени са партньорски контакти с две от най-големите европейски университетски асоциации, към който МУ-Пловдив е подновил членството си – Европейска университетска асоциация и съвета за обучение по докторски програми към нея “EUA-CDE” и “ORPHEUS” – организация на европейските докторски програми по биомедицина и медицински науки” – обобщи подкрепата за международни контакти на  целевата група проф. Мурджева.

Всичко това стана възможно благодарение на разработения, спечелен и успешно изпълнен проект Докторант, BG051PO001-3.3.06-0011 (Докторантско Обучение в МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите) с финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието й и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката.

Tags: , ,

Comments are closed.