Лечение при полиморбидни пациенти

Полиморбидността (ПМ) е нова концепция, обхващаща всички заболявания на отделния пациент. ПМ не е просто сума на няколко нозологични единици, а взаимодействие между тях с оформяне на ново патоморфологично състояние.

ПМ е актуален проблем, защото обхваща все по-нарастващ процент от пациентите на ОПЛ. Причини за това са: ,. Въвеждане на нови лечебни инвазивни методи; 2. нарастваща продължителност на живота; застаряване на човешката популация.

Състоянието на ПМ е свързано с редица неблагоприятни тенденции като полипрагмазия, ятрогенна патология, тенденция към атеросклероза и сикотизация в хроничната патология и влошено качество на живот.

Клиничната практика показва, че лечението на полиморбидните пациенти с допълнитетелно включване на хомеопатични препарати е ефективен комплементарен метод към конвенционалното лечение. Включването на хомеопатично лечение при такива пациенти води до подобряване на терапевтичните резултати, снижаване на полипрагмазията и снижаване на риска от нежеланите лекарствени ефекти, овладяване на нововъзникналата патология, подобряване качеството на живот. Използвани са медикаменти от псориатична, сикотична и луетична поредица: Arsenicum album, Kalium carbonicum, Natrium sulfuricum, Causticum, Calcarea fluorica и др.

Благоприятно се повлиява съотношението полза/риск от медикаментозното лечение и се разширяват терапевтичните възможности на ОПЛ,

 

Д-р Петко ЗАГОРЧЕВ, д-р Зорка УГРИНОВА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА

Tags: , ,

Comments are closed.