100 години Медицински университет – София: Международна работна среща по наука и образование „Метаболитни заболявания: генетични!

В Медицински факултет, МУ – София се проведе Международна работна научно-образователна среща със сателитни симпозиуми, която посветихме на 100-годишния юбилей на Медицински университет – София. Темата е „Метаболитни заболявания: генетични, епигенетични и протеомни изследвания с иновации в микробиома”.

Тази научно-образователна значима проява бе организирана със спонсорството на спечелен от наш екип  научен изследователски проект НИРДИАБО към Фонд „Научни изследвания”-МОН (Ръководител на проекта е проф. д-р Н. Бояджиева) и Асоциацията на студентите-изследователи със Студентския съвет на МУ-София. Броят на регистрираните участници надмина 350, като 60% бяха българи и 40% изследователи от различни държави. Броят на лекторите и преподавателите, обучаващи младите изследователи в школите беше 33.

Подчертаваме активното участие на голям брои чуждестранни студенти на МФ – София в обучението. По-програма се проведоха 12 научно-образователни работни срещи, 3 сателитни симпозиуми и две постерни сесии,  чиито тематики бяха в областта на метаболитни заболявания (захарен диабет и предиабет, затлъстяване, атеросклероза, усложненията на посочените заболявания, генетични метаболитни синдроми и заболявания, епигенетични причини и характеристики, иновации в генетична, молекулярна  и протеомна диагноза с лечение и профилактика) и в областта на човешки микробиом (новости в микробиома, транскплантация на микробиом, ролята на микробиом за метаболитни нарушения и др). Международният научно-образователен форум бе открит на от Декана на МФ, МУ-София, Член кореспондент проф. д-р Иван Митов, дмн. Председател на Организационния комитет бе проф. д-р Надка Бояджиева, дмн.

Посвещаваме това значимо събитие в областта на медицинско образование и наука на 100-годишния Юбилей на Медицински Университет-София.

Проф. д-р Надка Бояджиева, дм, дмн

Катедра по Фармакология и Токсикология

МФ, МУ-София

Tags: , ,

Comments are closed.