Конкурс за длъжността главна медицинска сестра

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД – София,
Ул. “Бяло море” 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 7 и чл. 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 28 т. 5 и т. 7 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД обявява конкурс за длъжността главна медицинска сестра за срок от три години.

Изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да бъдат с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”, трудов стаж като медицинска сестра не по-малко от 10 години, от които като старша медицинска сестра не по-малко от 3 години.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект на тема “Управление на здравните грижи в болницата”. Класирането на кандидатите става след събеседването и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система.

Получилите оценка под 4,50 не се класират.

Кандидатите следва да представят следните документи: заявление, професионална автобиография, документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”, диплома за завършено образование по специалността “медицинска сестра”, документ за стаж по специалността (препис-извлечение от трудова книжка), медицинско за работа, документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, здравен проект на тема “Управление на здравните грижи в болницата”.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите. Те се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в едномесечен срок от публикуване на обявата. Телефон за справки: 02/943-22-88.

Едномесечният срок за приемане на документи започва да тече от датата на публикуване на обявата във в. “Дневник” – 10 септември 2009 г.

Tags: 

Comments are closed.