Ролята на „Медицинско списание“ за утвърждаване на авторитета на Варненско медицинско дружество

Съдържание на страница

​”Медицинско списание” е, тъй да се каже културният паметник, въздигнат от членовете на дружеството”

Д-р Ал. Недялков, Варненско медицинско дружество,

София, 1910

Важна роля за утвърждаването на Варненско медицинско дружество и за издигането на авторитета му в цялата страна изиграва издавания от него печатен орган „Медицинско списание”.

То е четвъртото поред медицинско периодично издание в България. Първо е списание „Медицинска сбирка”, което е официален орган на медицинския съвет и излиза през 1883 и 1884 година. На 22 февруари 1884 г. д-р Христо Етърски започва да издава „Домашен лекар”, от който излизат само няколко броя, поради кончината на издателя. На 1 декември 1885 г. излиза първият редовен брой на вестник от третото поред периодично медицинско издание – вестник „Здравие”, издаван във Варна от д-р Борис Абрамович Окс. Вестник „Здравие” излиза два пъти в месеца, с малки прекъсвания, до средата на 1887 г., когато поради липса на средства д-р Окс прекратява издаването му.

От 1 юли 1885 г. Варненското медицинско дружество започва да издава свой печатен орган – „Медицинско списание”. Първоначално то излиза веднъж месечно, а след това по три пъти. Списанието се издава със средства на дружеството и неговите абонати, а през 1884 и 1885 година са отпуснати и държавни помощи. За периода от 1 юни 1885 година до декември 1888 година излизат три пълни годишнини, след което поради липса на средства то спира да излиза. Списанието се издава от редакционен съвет, в който според д-р Недялков са влизали през цялото време на издаването му д-р Пюскюлиев, д-р Йорданов, д-р Севвов, д-р Н.  Иванов и д-р А. Головина, докато д-р Гълъбов е бил член на редакционната колегия само през първата година, тъй като след това напуска град Варна.

Обръща се внимание основно на научно-популярни статии. Направеният от д-р Недялков опит за тематичен анализ на съдържанието на списанието показва, че в най-голям обем са статиите, които засягат въпроси от частната и обществената хигиена, следвани от популярната медицина и различни въпроси от общата и частна патология и фармакология. От хигиенните проблеми най-често се разглеждат въпроси за детската хигиена– отглеждането и храненето на пеленачета и някои общи проблеми на заболяванията и хигиената в детската възраст. Интересно е заключението на д-р Недялков, че училищната хигиена е любима тема на много автори, като специално внимание се отделя на инфекциозните заболявания в детската възраст и мерките за предпазване от тях. В редица статии се обсъжда значението на храната, водата, жилището, въздуха, кожата и облеклото за здравното състояние на населението. Публикувани са и няколко статии посветени на народната медицина както от български, така и от чуждестранни автори. Забелязва се тенденция редакторите често да публикуват материали във връзка с възникнали епидемични или други заболявания, които се развиват в този момент. Типичен пример в това отношение има по време на борбата с холерата в периода 1885-1888 г.

В първата годишнина от издаването на списанието в него са поместени статии за морските бани от д-р Rоccas и за топлите минерални извори в България от д-р Змѣева. Много интересен е изработеният от дружеството правилник за морските бани. Това е първият документ регламентиращ курортното дело във Варна от медицинска гледна точка.

„Медицинско списание” до голяма степен допринася за известността на Варненското медицинско дружество. Публикуваните в него материали са голям принос към културното развитие на България.

 

*По материали на доц. Георги Маринов

Comments are closed.