Обява

„МБАЛ – САМОКОВ“ ЕООД, гр. Самоков, Ул. „Македония“ №49, тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №979/18.09.2018 г. на Управителя на „МБАЛ – Самоков“ ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

 1. Лекар – Началник отделение на ОАИЛ
 2. Лекар – Началник отделение на Детско отделение
 3. Лекар – Началник отделение на Отделение по ортопедия и травматология
 4. Лекар – Началник отделение на Отделение по Образна диагностика
 5. Лекар – Началник отделение на Отделение по хемодиализа
 6. Лекар – Отговорник Консултативно – диагностичен блок

Място на работа:

„МБАЛ – САМОКОВ“ ЕООД, гр. Самоков, Ул. „Македония“ №49

Характер на работата:

Съгласно Закона за здравето; ЗЛЗ; Правилник за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

Изисквания за заемане на длъжността

 1. Образователно – квалификационна степен “Магистър по медицина“
 2. Придобита специалност, съответстваща на профила на отделението.
 3. Трудов стаж минимум 5 години по специалността след придобиването й в МБАЛ.
 4. Да не са осъждани за престъпление от общ характер.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурса ще се проведе на 2 етапа:

 1. Оценка на писмен проект на тема: „Проект за развитие на медицинската дейност, икономическа ефективност и управление на качеството в отделението за срок от 3 /три/ години.“
 2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Копие на дипломата за висше медицинско образование.
 4. Копие на диплом за съответната специалност.
 5. Удостоверение за трудов стаж или препис – извлечение от трудовата книжка.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Удостоверение от Български лекарски съюз.
 8. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ – Самоков“ ЕООД в срок до 17.00 часа на 13.11.2018 г. в два запечатани плика, както следва:

–          за документи – надписан с трите имена, адрес и телефон за връзка;

–          за писмения проект – не надписан плик, който се поставя в надписания плик с документи.

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ – Самоков“ ЕООД комисия в 3 – дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

 

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часа и мястото за провеждане на събеседването.

В 20 дневен срок от обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав“ длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима за разработката на проекта.

За справки тел. 0722/98110, 98111, 66413

Управител: д-р Красимира Ковачева

Comments are closed.