Кога е създаден БЛС?

В миналия брой поместихме наша статия, в която споделяхме спомените си от възстановяването на БЛС веднага след 10 ноември 1989 г. – когато група ентусиасти, ръководени от проф. Димитър Радонов, дълги дни, до среднощ, в едно мазе на Центъра по хигиена обсъждахме Устава и Програмата му и подготвяхме Възстановителното Общо събрание /провело се на 13 януари 1990/. Получихме възражение от известен наш професор, че съсловната ни организация е възстановена от д-р Анастас Стояновски, хирург; предостави ни и документ.

Ето го.

Удостоверение на Софийския градски съд, с което той удостоверява, че с Решение № 1 от 15 февруари 1990 г. е регистрирал и вписал /т. I, партида 19, стр. 90/ Лекарски съюз в България със седалище София, ул. „Бяло море“ 8. Съюзът е юридическо лице, което има следните цели: обединяване на лекари и стоматолози за обща дейност с оглед: защитаване обществения престиж и професионално-съсловните интереси на лекарите и стоматолозите, да бъде отразявано мнението и гражданските позиции на лекарската общност по всички въпроси, свързани с опазване и укрепване здравето на българския народ, утвърждаване етичните норми на лекарската професия и съблюдаване спазването им, издигане професионалното ниво на лекарите и стоматолозите и подпомагане неговото поддържане и повишаване, организиране различни форми на взаимна помощ между лекарите и стоматолозите и улесняване при тяхната инициатива и в професионалната им практика, да разрешава професионалните спорове между тях, да участва и съдейства при разискване на нормативната уредба за упражняване на професиите, осъществява връзка и сътрудничество със сродни организации за постигане на целите си и обединяване усилията си с тях за постигане мир и демокрация в света. Лекарският съюз ще набира средства от встъпителни вноски, членски внос, дарения, субсидии, подписки и други източници. Органи на Съюза са: Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет. Управителен съвет: д-р Анастас Стояновски – председател, д-р Александър Табаков – подпредседател, д-р Христо Кожухаров – член, д-р Валентин Буюклиев – член и д-р Минчо Мелничаров – секретар.

Обсъждане. Ако пренебрегнем наивитета в целите /как ли ще се обединят „усилията за постигане на мир и демокрация в света“?/, да погледнем датата на учредяването – 15 февруари 1990 г. и името – „Лекарски съюз в България“. Ние осъществихме възстановяването на 13 януари с. г., и то след 3-месечни организационни усилия; в Центъра по хигиена дойдоха делегати от цялата страна и препълниха аулата. И, най-важното: възстановихме съсловната организация под автентичното ѝ име от 1901 г. – Български лекарски съюз.

Това е историческата истина.

Comments are closed.