Българското дружество по деменции организира научен симпозиум по актуални проблеми на диагностиката, лечението и грижите за хората с деменция

Екипът по дементология на академик Лъчезар Трайков от Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска” чрез Българското дружество по деменции (БДД) организира дискусионни срещи и научен симпозиум по актуални проблеми на диагностиката, лечението и грижите за хората с деменция с участието на международни експерти.

Хората с деменция са особено уязвима и бързо нарастваща група в целия свят, в европейските страни и особено в България, поради големия процент застаряващо население и увеличаване продължителността на живота. Грижата за хората с деменция е интердисциплинарен проблем, който налага координирани действия на институциите ангажирани с диагностика, лечение, обучение на кадри, подкрепа на семействата и грижещите се.

Проблемът за ранната диагностика, превенцията и грижите за хората с деменции е приоритетна тема в областта на здравеопазването в Европа, както и изработването и прилагането на Национални стратегии и планове за оптимални грижи за хората с деменция. През м. юни 2019г. министърът на здравеопазването Кирил Ананиев актуализира работната група по изработване на Националната стратегия за хората с деменция, в чийто състав влизат представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, професионални организации, научни дружества, медицински университети, неправителствени организации, омбудсмана на РБ и други институции.

БДД е партньор, номиниран от Министерство на здравеопазването да представлява България в двете водещи Европейски програми в областта на деменциите „Joint Action 2 – Act on Dementia” (2016-2019) и „Иновации за деменциите в Дунавския регион“ (INDEED) (2018 – 2021).

Comments are closed.