Бухово ЕАД обявява конкурс

Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово ЕАД
Гр. Бухово, ул. “Стефан и Велко” 2, тел. 994-23-20; факс 994-23-16 обявява конкурс за:

Началник Второ терапевтично отделение.

1. Необходими документи: заявление за допускане до конкурс; нотариално заверено копие за завършено медицинско образование, документ за специалност – нотариално заверен, автобиография, свидетелство за съдимост – оригинал, удостоверение за трудов стаж (над 5 години по специалността).

2. Начин за провеждане на конкурса – по документи и събеседване на тема “Устройство, дейност и вътрешен ред на отделението. Медицинска и икономическа ефективност на дейността на отделението”.

Старши рехабилитатор – физиотерапия и рехабилитация.

1. Необходими документи: заявление за допускане до конкурс, нотариално заверено копие за завършено висше образование с квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, автобиография, свидетелство за съдимост – оригинал, удостоверение за трудов стаж (над 5 години по специалността).

2. Начин за провеждане на конкурса – по документи и събеседване на тема: “Организация, управление и качество на дейност, критерии и стандарт”.

Трудовият договор ще бъде сключен за период от три години на спечелилия конкурса на основание чл. 68, ал. 6 от ЗЛЗ.

Спок за подаване на документите в “Личен състав” 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.

Болницата търси да назначи и лекари с придобита специалност по “Вътрешни болести” и/или новозавършили, може и пенсионери.

Tags: 

Comments are closed.