УМБАЛ „Свети Георги” с първа награда за безопасност и здраве при работа

УМБАЛ „Свети Георги” спечели първа награда в конкурса „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа 2019” в категория „Предприятие с над 250 заети лица” в Група 3 –  „Хуманно здравеопазване” (код 86 по КИД – 2008). Конкурсът се организира за 10-и път от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” с подкрепата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

 

Наградата получи инж. Стефан Калфов, инспектор „Здраве и безопасност при работа” в лечебното заведение.

 

В конкурса можеха да участват всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България. Категориите бяха в зависимост от числеността на персонала – до 50, до 250 и над 250 заети лица.

 

Осигуряването на безопасна и здравословна работна среда в лечебното заведение е от решаващо значение за постигане на висока ефективност при работа, отчетоха организаторите на конкурса. Ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД непрекъснато търси възможности за финансиране на проекти за подобряване на инфраструктурата и материално-техническата база в лечебното заведение.

 

Реализирани са проекти на стойност над 31 млн. лв., някои от тях свързани с подобряване на условията на работа, както и много други инвестиции за строителство и доставка на специализирано оборудване и обзавеждане за всички медицински и стопански звена на болницата, с цел подобряване условията на труд и факторите на работната среда в лечебното заведение. Разработена и въведена е Програма за управление на професионалните рискове за здравето и безопасността на работещите, с осигурени средства, включително система за задължителна ваксинация и контрол върху имунизационния статус на персонала – противогрипни, противохепатитни ваксини с издаване на удостоверение за извършена имунизация.

 

Болницата извършва и здравен мониторинг на персонала посредством  разработен план за провеждане на периодични профилактични медицински прегледи на работещите съгласно изискванията на Наредба №3/28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (ДВ, бр. 16/1987год.), Наредба №4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа и оценка на професионалните рискове на работното място.

 

Извършва се оценка на работните места и професионалния риск за здравето и безопасността на работещите в УМБАЛ „Свети Георги“. Осъществява се  промоция на здраве и безопасност на работните места, което включва средства за физическо възпитание и спорт за работещите в болницата, участие в спортни състезания на отборите по тенис, волейбол и футбол, участие в обществени и културни прояви, антистрес програми.

 

В УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД е разработен и утвърден Етичен кодекс на служителите, който определя етичните норми и правилата за поведение, които следва да се спазват от работещите в лечебното заведение.

Comments are closed.