Първо събитие по повод 75 години МУ-Пловдив: Честването започва със зимни ендокринологични дни

Честването на 75-годишнината от основаването на Медицински университет – Пловдив е повод Секция „Ендокринология и болести на обмяната“ при Медицински факултет да се включи в мероприятията с организиране и провеждане на първите Пловдивски зимни ендокринологични дни.

Това е и първото събитие в годината, в която висшето учебно заведение отбелязва 75 години от основаването си.

Тематиката на събитието тази година е свързана с новата парадигма в управлението на захарния диабет, ревизираната от СЗО класификация на заболяването през 2019 г., съвместните консенсуси на световни и европейски ендокринологични и кардиологични дружества за лечение на захарен диабет тип 2 от 2019 г., данните от приключили в последната година проучвания за сърдечно-съдовите ефекти на най-новите антидиабетни терапии и отделни техни представители; възможности за прилагане на ултрабързодействащи и ултрабавнодействащи инсулинова аналози в лечението на диабета в детска и зряла възраст като моно- и комбинирана терапия, по-широкото навлизане вече и у нас на инсулиновите помпи за лечение на захарен диабет тип 1, главно в детската възраст; мястото на последния в автоимунните полигландуларни синдроми, за които се натрупват нови световни и национални данни и пр.

Организирано под егидата на МУ – Пловдив, ендокринологичното събитие обогати научната активност на Медицинския факултет по повод 75-годишнината и повиши рейтинга на университета.

Академичният състав на Секция „Ендокринология и болести на обмяната“ има възможността и научния потенциал да превърне провеждането на Пловдивските зимни ендокринологични дни в традиционно събитие за в бъдеще.

Comments are closed.