Обяви – УМБАЛ “Света Анна” – София АД

Обяви – УМБАЛ “Света Анна” – София АД търси да назначи:

1. Двама лекари – анестезиолог-реаниматори към Клиниката по кардиохирургия. Изисквания: Придобита специалност по “Анестезиология и интензивно лечение”.
2. Четири медицински сестри – реанимационни, към Клиниката по кардиохирургия.
Подборът ще се извърши по документи и чрез събеседване.
Кандидатите да представят автобиография, диплом за завършено образование и за специалност.
Документите се приемат в сектор “Човешки ресурси” в 15-дневен срок от публикуване на обявата във в. “Форум медикус”.
За справки: тел. 02/975-91-21.
София, ул. “Димитър Моллов% № 1, пк 1750

УМБАЛ “Света Анна” – София АД
На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за длъжностите:
 # Началник на Клиника по вътрешни болести.
 # Началник на Клиника по образна диагностика.
I. Изисквания към кандидатите:

1. Хабилитирано лице с висше медицинско образование и призната специалност по профила на клиниката, за коята кандидатства, и втора специалност за кандидатите за началник на Клиниката по вътрешни болести.

2. Кандидатът да не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

II. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;

2. Защита и събеседване по проект: “Медицинска и икономическа ефективност на клиниката – клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение в клиниката. Устройство, дейност и вътрешен ред на клиниката. Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството.”

III. Кандидатите да представят следните документи: проект; заявление за участие; професионална автобиография; ксерокопие на документи за завършено висше медицонско образование; признати специалности; хабилитация; препис-измлечение от трудова книжка; трудова характеристика; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство, заверено от психодиспансер; списък на публикациите; удостоверение за членство в Българския лекарски съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” в 30-дневен срок от публикуването на обявата във в. “Форум медикус”.
 Тел. за връзка: 02/975-91-21.
 София, ул. “Димитър Моллов” № 1.

УМБАЛ “Света Анна” – София АД търси да назначи:

Лекар-ординатор в Отделението по клинико-лабораторна диагностика.

Изисквания: придобита специалност по “Клинична лаборатория”.

Подборът ще се извърши по документи и чрез събеседване.

Документите се подават в 15-дневен срок от публикуването на рекламата.
За справки: тел. 02/975-91-21.
София, ул. “Димитър Моллов” № 1.

Tags: 

Comments are closed.