XIII Национален конгрес по хирургия (с международно участие)

XIII Национален конгрес по хирургия ще се проведе на 7-10 октомври 2010 г. в София, хотел “Кемпински – Зографски”.

Организатори: Българското хирургическо дружество, Асоциацията по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Българското национално дружество по ангиология и съдова хирургия, Научното дружество по детска хирургия, Българската асоциация по пластична хирургия и изгаряне, Дружеството на неврохирурзите в България,  Международната асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите. 

Тематични направления: Хирургия на панкреаса, на черния дроб, на жлъчната система, колоректална хирургия, ендокринна хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, сърдечна хирургия, неврохирургия, пластична хирургия, новости в хирургията, проблеми на хирургичната практика и обучение.
Адрес за кореспонденция: чл.-кор. проф. Дамян Дамянов, дмн, Клиника по хирургия, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, ул. “Бяло море” 8, София 1527. тел. 943-23-63, 943-24-91, 944-11-57; факс: 943-21-14;  e-mail: damianov.damian@gmail.com

Tags: ,

Comments are closed.