Отчетоха успехите на МУ-Пловдив през последната година

Над 230 членове на Общото събрание на Медицински университет – Пловдив проведоха  отчетно събрание в електронна среда съобразно противоепидемичните мерки в Република България.

Отчетното събрание бе умело ръководено от чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – председател на Общото събрание на МУ – Пловдив. В отчета на академичното ръководство на МУ – Пловдив за периода от септември миналата година досега се очертаха приоритетите, заложени в Мандатната програма на Ректора на Университета – проф. Мурджева.

Бяха отчетени постигнатите резултати през тези 14 месеца в учебната дейност и следдипломното обучение, научноизследователската дейност, международното сътрудничество и проектите, университетско-болничната координация, управлението на качеството, човешките  ресурси, финансите, строителството, информационната инфраструктура, акредитациите и рейтинга, както и на мястото на МУ – Пловдив в медийното пространство и връзките с обществеността.

Подчертано беше, че в условия на COVID-19 се наложи спешна реорганизация на академичната дейност, бърза мобилизация, въвеждане на електронни форми на обучение и on-line кандидатстудентска кампания за чужденци, които наложиха МУ – Пловдив като лидер и в това предизвикателство. Основните постижения са успешната кандидатстудентска капания, повишаване на компетенциите на академичния състав за използване на е-ресурси в  обучението, развитие на високотехнологичните центрове, стимулиране на публикационната активност, надграждане на академичната инфраструктура.

Проф. Мурджева обясни постигнатите успехи с ефективното управление на предишното ръководство на МУ-Пловдив – стабилна основа за последващото надграждане. Подкрепата от страна на академичната общност, студентите и външните партньори, както и мотивацията, убедеността и екипността на ректорското ръководство в Университета са предпоставка за постигане на целите и налагане на добрия имидж.

Проф. Мурджева отбеляза и предизвикателствата през следващата година – продължаващата COVID-19 епидемия и налагащото се ограничаване на практическото обучение на студентите, кандидатстудентската кампания 2021 г., повишаване на качеството на обучение. Новите политики за развитие на академичната дейност са с основни акценти  съвместните програми с  други университети, участието в междууниверситетски мрежи и клъстери, развиване на дейността на Центровете за професионално обучение, електронно обучение и он-лайн продължаващо обучение по дентална медицина в новите епидемични условия.

Проф. Мурджева сподели, че за нея МУ – Пловдив е не само модерна инфраструктура, обновени сгради и съвременна апаратура.

„Най-важното са хората и то тези с академичен дух – призна проф. Мурджева. – Затова за всички, които имат непрекъснатия стремеж към усъвършенстване и високо качество, страстния копнеж към знанието, истината и мъдростта, е моето сърдечно „благодаря“. И допълни: „Основното са дръзките идеи и силата да ги отстояваш!“

Инж. Любозар Фратев – председател на Съвета на настоятелите на МУ – Пловдив, се включи в обсъждането на отчета и изрази своето уважение и признателност за постигнатото.

Проф. Костадин Костадинов – съветник на Министъра на образованието и науката, поздрави всички за постигнатите  резултати.

Членовете на Общото събрание приеха единодушно представения отчет за извършеното.

Като втора точка от дневния ред Общото събрание гласува актуализацията на  Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив.

Проф. Донка Димитрова – главен секретар на Университета, се спря на основните акценти, измененията и допълненията в Правилника. Той беше изготвен от експертни работни групи и предоставен за широко обсъждане, след което проектът беше гласуван и приет от Академичния съвет на Университета.

Проф. Костянев закри Общото събрание с благодарност към всички участници и с пожелание за здраве.

Tags: , , ,

Comments are closed.