Професор Тони Веков е преизбран за декан на Факултет „Фармация“ при МУ-Плевен

Професор Веков е първият декан на най-младото структурно звено в структурата на Медицински университет – Плевен – Факултета по фармация от 2016 г. На Общото събрание от преподаватели, студенти и докторанти, провело се на 23.06.2021 г., той бе преизбран за следващия мандат на управление от 4 години – от 2021 до 2025 г.

Той е професор в катедра „Технология на лекарствените форми и социална фармация”. Води лекционни курсове пред студенти по медицина, бакалаври по здравни грижи и магистри по здравен мениджмънт. Научните интереси на професор Веков са насочени към реформите и управлението на здравните системи; ефективност на здравните услуги; организация и управление на кардиологичната помощ; здравноосигурителни системи и развитие на здравното осигуряване в България и лекарствена и реимбурсна политика.

През изтеклия първи мандатен период (2016 – 2020 г.) Факултетът се утвърждава на картата на фармацевтичното образование в България със своята иновативност и бързи темпове на развитие. През 2019 г. е получена първата отлична програмна акредитация за специалност „Фармация“ с обща оценка 9.06 (при максимална 10) със срок на валидност шест години и с увеличен капацитет от 300 на 450 студенти. В края на 2021 година предстои да се дипломира първият випуск магистър-фармацевти на Медицински университет – Плевен.

Tags: 

Comments are closed.