БАН избра…

Проф. Чавдар Славов за академик

Академик Чавдар Славов, дмн е международно признат специалист уролог.

Завършва медицина през 1979 г. във Висш Медицински институт – София, От 1984 г. до 1987 г. е старши, а след това и главен асистент в Катедрата по Урология – Медицинска академия –София. През 2007г. му е присъдена научна степен „Доктор на медицинските науки“ след защита на дисертационен труд на тема „Съвременни тенденции в реконструктивната хирургия на мъжката уретра“. През 2008г. му е присъдено научно звание „Професор“ в Медицински факултет на МУ София. През 2014г. е избран за член кореспондент на БАН.

Бил е зам.-декан на Медицински факултет, МУ-София от 2004 до 2008 г., а в момента преподава в катедра Урология.  От 2009 до 2013г. е началник „Клиника по Урология“, УМБАЛ „Александровска“. Бил е национален консултант по Урология,  От 2013 до 2014 г. е зам.-министър на здравеопазването.

Има над 300 научни труда, от които 198 в научни списания и сборници, четири статии публикувани в Nature Genetics, 15 монографии и учебници и 13 рационализации и изобретения.

 

 

чл.кор проф. Драга Тончева за академик

Проф. Драга Тончева е световноизвестен специалист в областта на медицинската генетика и геномика. Работи в Медицинския факултет на Медицински университет – София. От 2000 е Ръководител на катедрата по медицинска генетика в Медицински университет-София, а от 2006 г. – Ръководител на Национален геномен център за социално значими заболявания. През 2014 г. е избрана за член-кореспондент на БАН.

Занимава се с изследвания на гените, отговорни за шизофренията и някои видове рак, като например на яйчниците и щитовидната жлеза. 172 от нейните статии са публикувани в престижни издания за медицина. Автор на научни разработки за опасните HVP вируси сред населението на България, които водят до злокачествени заболявания на женските полови органи

 

зам.-ректора на МУ-София проф. Цветалина Танкова за член – кореспондент

Събранието на академиците на заседание вчера избра в областта „Медицински науки” проф. Танкова за член-кореспондент на БАН.

Изявен специалист в областта на ендокринологията и по-специално захарния диабет. Международно признат учен и създател на школа в България. Ръководител на Катедрата по ендокринология, МФ, МУ-София и началник на Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София. Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране на Медицински универститет- София.

Има над 220 публикации, от които 91 в списания с импакт фактор, над 5200 цитирания на научните трудове в международни бази данни. h index 29 През 2020г. получава награда „Питагор“ на МОН за утвърден учен в категория „Здраве и медицински науки“.

ЧЕСТИТО!

Tags: , , ,

Comments are closed.