Иновативна специалност „Телемедицина“

Продължава приемът на студенти по държавна поръчка за обучение в новата хибридна специалност „Телемедицина“, разработена съвместно от Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП). За първи път от новата учебна 2022/2023 година се предлага иновативен образователен продукт, който отговаря на световните предизвикателства на дигитализацията и роботизацията в медицината, обучавайки специалисти за една от професиите на бъдещето – инженер по телемедицина.

Новата бакалавърска програма ще осигурява професионална подготовка в областта на програмните езици, бази от данни, операцианните системи, изкуствения интелект, виртуалната реалност, облачните технологии, компютърни мрежи и протоколи, интернет на нещата. Целта е да се подготвят високо квалифицирани инженери в областта на управлението и поддръжката на интелигентни и роботизирани приложения за нуждите на медицината и здравеопазването.

Завършилите студенти по телемедицина ще притежават необходимите знания, умения и компетенции за успешна професионална реализирция в областта на програмиране, проектиране на бази от данни и специализиран медицински софтуер, проектиране и експлоатация на интелигентни системи, използване на роботизирани системи, експертни и консултантски услуги.

Курсът на обучение по бакалавърската програма „Телемедицина“ е с продължителност 4 години, като студентите ще имат възможност да се обучават във високотехнологичните бази на Висшето училище по телекомуникации и пощи и Медицински университет – Плевен. Завършилите пълния курс на обучение получават образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и професионална квалификация „инженер по телемедицина“. Те ще имат солидна теоретична база, която им позволява да продължат своето обучение за придобиване на по-висока квалификационна степен „Магистър“ по „Комуникационна и компютърна техника“.

Приемът на кандидатстудентски документи продължава до 1 септември 2022 г.

Tags: 

Comments are closed.