„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД възстанови 8 564 804 лв.

„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД („ЗИКДБ“ ЕАД) успя да възстанови 8 564 804 лв. от депозита, отпуснат на ДЗЗД „Детско здраве“. Общият размер на сумата, отпусната авансово на консорциума, беше 9 213 333,24 лв. От нея като признати разходи са приспаднати 648 528,89 лв.

По този начин „ЗИКДБ“ ЕАД е признала единствено изпълнените по силата на Договора за инженеринг № РД-11- 135/02.04.2020 г. разходи за застраховки, разходи за проектни проучвания, разходи за изработване на задание за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване (ИПЗ) и разходи за изработване на проекти План за безопасност и здраве (ПБЗ) и План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) за разрушаване на съществуващи конструкции.

С постигането на това споразумение се възстановява голяма част от преведения депозит и се намаляват негативните последици от сключването на Договор за инженеринг № РД-11 135/02.04.2020 г., като се избягват съдебни разноски и заплащане на високи държавни такси и хонорари.

Comments are closed.