УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна предлага уникална генетична диагностика

Генетичната лаборатория на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е част от проекта на болницата и Медицински университет-Варна за транслационна медицина и клетъчна терапия. Болницата разполага с секванатор от последно поколение (NGS),Real time PCR, oборудване за клетъчно култи- виране, флоуцитометрия, aферезни апарати, микроскопи – конвенционални и флуоресцентни и необходимата периферна апаратура.

Генетичната лаборатория на болницата предлага изследване на отделни гени, диагностични панели и целоекзомна диагностика. Болницата предлага пълна лабораторна диагностика на повече от 700 различни единични гена, като използва секвениране и други допълнителни молекулярно-генетични методи-MLPA, количествен PCR и др. За изследването са необходими 1-2мл. периферна кръв, 1-2 микрограма ДНК, букална лигавица и други тъкани.

Tags: 

Comments are closed.