Становище по повод общественото обсъждане на промените в ЗОП

Становище по повод поместения на 09.06.2023 год. на Портал за обществени консултации (strategy.bg) за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и до- пълнение на Закона за обществените поръчки

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на заинтересовани страни, ангажирани с обезпечаване потребностите на гражданите на Република България, свързани със социалната им сигурност, в една от най-важните сфери, а именно опазване живота и здравето на здравноосигурените пациенти, бихме искали да възразим срещу предложената отмяна на чл. 14, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Аргументите ни за това са следните:

Предложението за отпадане на чл. 14, ал. 8 от ЗОП би задължило НЗОК да провежда процедури по реда на Закона за обществените поръчки за закупуване на медицинска помощ, дентална помощ и лекарствено лечение и съществено ще затрудни възможността българските граждани, както и на здравноосигурените граждани на други страни-членки на ЕС, да упражняват своите здравноосигурителни права в България.

В европейското законодателство, по-специално

Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС областите, свързани със социалната сигурност на държавите членки и регулираните с национално законодателство права, не са в приложното поле на обществените поръчки. Безспорно договорите, които са изключени от приложното поле на ЗОП с чл.14, ал.8 от ЗОП засягат социалната сигурност на задължително здравноосигурените лица в Република България, както и тези на здравноосигурените граждани на други държави-членки на ЕС.

Видно от императивно заложените правила в Директива 2014/24/ЕС „настоящата директива не следва да засяга законодателството на държавите членки в областта на социалната сигурност“. Освен това в двете директиви, дефинитивно е залегнало, че държавите членки имат правото да организират предоставянето на задължителни социални услуги или други услуги като нестопански услуги от общ интерес или като съчетание от двете, без да прилагат Директивата. Нестопанските услуги от общ интерес „не следва да попадат в обхвата на настоящата директива“. Във връзка с изложеното дотук бихме искали да възразим срещу предложението чл. 14, ал. 8 от ЗОП да бъде отменен.

Смятаме, че ЗОП е неприложим при договорите, сключвани от Националната здравноосигурителна каса с изпълнители на медицинска помощ, дентална помощ, договорите за заплащане и за договаряне на отстъпки на лекарствени продукти, медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.

С уважение:

Д-р Иван Маджаров, Председател на УС на БЛС

Д-р Николай Шарков, Председател на УС на БЗС

Деян Денев – Директор на ARPharM

Д-р Евгени Тасовски – Директор на БГФармА

адв. Свилена Димитрова – председател на УС на ББА

д-р Васислав Петров – председател на УС на НСОМБАЛ

д-р Неделчо Тотев – председател на УС на СОББ

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.